Thực hiện gấp 5 lần kế hoạch lợi nhuận, một doanh nghiệp sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 93%Kinh doanh

Thực hiện gấp 5 lần kế hoạch lợi nhuận, một doanh nghiệp sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 93%Doanh nghiệp quyết định dành gần hết lợi nhuận lũy kế để chia cổ tức cho cổ đông.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply