MBS “cháy hàng” sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm chỉ sau 3 ngày mở bánKinh doanh

MBS “cháy hàng” sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm chỉ sau 3 ngày mở bánDo số lượng đăng ký cao hơn số lượng phát hành nên Công ty đã thực hiện phân bổ theo nội dung đã công bố tại Bản cáo bạch của 02 mã. Tỷ lệ Số lượng chứng quyền được mua/Số lượng chứng quyền đăng ký của từng Nhà đầu tư là: HPG tỷ lệ 72% và PNJ tỷ lệ 77%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply