Hết tháng 6, Ngân hàng Chính sách đạt tăng trưởng tín dụng 5,8%Kinh doanh

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng của ngân hàng đến nay đạt 181.768 tỷ đồng, tăng 9.978 tỷ đồng (tăng 5,8%) so với cuối năm 2017, với hơn 6,7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply