Cổ phiếu Thủy sản Mekong (AAM) bị đưa vào diện cảnh báo và khả năng hủy niêm yếtKinh doanh

Cổ phiếu AMM của CTCP Thủy sản Mekong bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 31/8/2018 do Vốn điều lệ đã góp của Công ty giảm xuống dưới 120 tỷ đồng tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng năm 2018. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply