Chủ tịch Ocean Group kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa liên quan đến cổ phần của ông Hà Văn Thắm, kêu gọi sẽ tiếp tục tổ chức ĐHCĐ 2019Kinh doanh

Chủ tịch Ocean Group kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa liên quan đến cổ phần của ông Hà Văn Thắm, kêu gọi sẽ tiếp tục tổ chức ĐHCĐ 2019Trên Báo cáo kiểm toán năm 2018 của OGC, kiểm toán AASC đưa ra ý kiến ngoại trừ về con số 3.665 tỷ đồng ở khoản mục phải thu dài hạn của công ty, theo đó không thể thu thập được bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply