Chỉ là công ty liên kết nhưng Coats Phong Phú mới là "nồi cơm",của Tổng Công ty Phong PhúKinh doanh

6 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế sau soát xét của PPH đạt 145,4 tỷ đồng trong đó có phần đóng góp của Coats Phong Phú lên đến 173,6 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply