Bawaco chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 32%Kinh doanh

Bawaco chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 32%Trong đó Bawaco trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13,61% còn lại là cổ phiếu thưởng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply